Cum folosești Legea 52/2003 ca să participi la dezbaterile actelor normative

Legea nr. 52/2003 urmărește atragerea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și implicarea lor în procesul de elaboarare a actelor normative, începând chiar din faza incipientă a acestui process, respectiv, odată cu redactarea proiectelor de acte normative.

Legea 52/2003 nu se aplică în activitatea legislativă (Parlamentul) sau judecătorească (instanțele de judecată).  Guvernul și prefectul nu intră sub incidența acestei legi.

Autoritățile/instituțiile publice care au obligația aplicării Legii nr. 52/2003

Autorități ale administrației publice, centrale sau locale, alese sau numite, și instituții publice care utilizează resurse financiare publice, după cum urmează:

  1. Autoritățile administrației publice centrale:

1) ministerele

2) alte organe centrale ale administrației publice din subordinea guvernului și a ministerelor

3) serviciile publice descentralizate ale ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate

4) autoritățile administrative autonome

  1. Autoritățile administrației publice locale:
  • consiliile județene (includ și presedinții acestora),
  • consiliile locale,
  • primării,
  • serviciile și instituțiile publice de interes local sau judetean.

Ce documente se supun dezbaterii publice înainte de a fi elaborate și promulgate

 deciziile adminstrative luate de către autoritățile cărora li se aplică Legea nr. 52/2003

– actele normative elaborate de către autoritățile cărora li se aplică Legea nr. 52/2003

Dispoziţiile Legii 52/2003 se aplică şi documentelor de politici publice elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale.

Cum poți să participi la elaborarea actelor normative

Au dreptul să participe la dezbateri atât cetățenii (individual), cât și formele asociative, adică asociațiile legal constituite (orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice grup asociativ de reprezentare civică).

Pentru elaborarea fiecărui act normativ, autoritatea adminstrativă trebuie să publice un anunț, cu cel puțin 30 zile înainte de analiza/avizarea/adoptarea sa de către acea autoritate.

Anunțul se publică, simultan:

– pe site-ul propriu

– prin afișare la sediu, dar într-un spațiu accesibil publicului

– prin transmite către mass-media.

La cererea scrisă a persoanelor interesate, proiectul de act normativ se va transmite și acestora.

Anunțul trebuie să cuprindă:

– nota de fundamentare/expunerea de motive/referatul de aprobare (în funcție de gradul actului normativ: proiect de lege, de hotărâre de Guvern, de ordin, de regulament, de instrucțiuni, norme etc)

– textul complet al proiectului de act normativ (deci și al eventualelor anexe, intrucât acestea fac parte integrantă din acel act)

– termenul limită, locul și modalitatea de trimitere în scris de propuneri, sugestii, opinii. La stabilirea termenului limită se va avea în vedere necesitatea existenței unei perioade de cel puțin 10 zile de la publicarea anunțului  pentru a primi în scris propuneri, sugestii, opinii cu privire la actul normativ suspus dezbaterii publice.

CUM POȚI SĂ CERI TU ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI PUBLICE

O asociație legal constituită (sau o altă autoritate publică) poate cereîn scris organizarea unei intâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ. Solicitarea scrisă pentru organizarea unei astfel de întâlniri obligă autoritatea publică să o organizeze, în raport de dispozițiile exprese ale art. 7 alin. 9 din lege.

 Vezi modelul de cerere pentru dezbatere publică

Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

  • Autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
  • Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
  • La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ
  • În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.