Legislaţie

Legislația privind transparența decizională

Accesul la informațiile de interes public este garantat de Articolul 31 din Constituție, iar legea care pune în aplicare Constituția și permite accesul liber al cetăţenilor la informaţiile publice este Legea nr. 544/2001, care le dă dreptul cetățenilor să acceseze informații și documente care rezultă din activitatea instituțiilor publice, stabileşte modalităţile de acces şi termenele limită. Consultarea cetățenilor este prevăzută în Constituție la articolul 68, care se referă la natura publică a dezbaterilor din Parlament, dar legile care privesc consultarea publică sunt mai multe:

  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte termenele şi condiţiile pentru asigurarea accesului cetăţenilor la deciziile de interes public; (vezi aici cum poți folosi Legea 52/2003)
  • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 reglementează participarea publică la procesele decizionale ale autorităţilor administraţiei locale; Legea nr. 141/2004 pentru modificarea Legii nr. 215/2001 introduce o nouă prevedere referitoare la iniţiativele cetăţenilor pentru noi acte normative;
  • HG nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului reglementează procesul de elaborare a actelor normative şi stabileşte formatul pentru informaţiile obţinute în timpul procesului de consultare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative dă dreptul cetățenilor de a avea inițiative legislative;
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul legislativ protejează drepturile și interesele cetățenilor atunci când sunt lezate. (vezi aici cum poți folosi Legea 544/2001)

Alte acte normative cu importanță în transparența decizională sunt:

  • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  • Legea 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni;
  • HG 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central

În funcție de specificul politicii publice monitorizate, este recomandabil să fie analizată și legislația specifică în domeniu.

Legislația privind politicile publice

  • HG nr. 870/2006 – Strategia pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale.
  • Hotărârea nr. 561 din 10 mai 2009 – Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Legislația privind monitorizarea/evaluarea politicilor publice

HG. 775/ 14 iulie 2005 – Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central. (vezi aici cum pot fi monitorizate și evaluate politicile publice)

Privind Sănătatea

Privind Persoanele vulnerabile